Samverkan mellan grundskola och särskola

Vi har samma skollag och läroplan och ändå formas skolorna så olika från kommun till kommun och även mellan skolor inom samma kommun. Eftersom jag har kontakt med fler föräldrar så har jag förstått att det är stora skillnader mellan hur stödet ser ut till våra barn som är i behov av särskilt stöd. Häromdagen fick jag se några talande bilder kring hur olika samverkan kan ske mellan grundskolan och särskolan. I min kommun finns det ingen samverkan så den bilden måste tyvärr symboliseras av det ledsna ansiktet. Det är lätt att tro att det är så det ska vara, för att det är det enda man känner till. Så häromdagen när jag fick se pdf:en på hur Partille kommun arbetade mot inkludering så blev jag så upplyft över att det kan fungera att jag var tvungen att mejla till rektorn för särskolan som också skrivit texten. Jag fick ett väldigt insiktsfullt brev till svar där hon menar att det är förhållande vis enkelt att tillrättalägga undervisningen, att man måste följa barnets utveckling och kolla av måendet och att det är viktigt med specialpedagogisk kompetens för att hitta barnets utvecklingsnivå. Glad över att det finns kommuner som arbetar mot inkludering känner jag också en sorg över att min egen kommun är så mycket för segregerade lösningar.

http://www.partille.se/Global/Barn_utbildning/Skolor/Ojersjo/Lokala_planer/ojersjomodellen.pdf

 
Skola | | Kommentera |

Måste alla elever nå målen?

Måste alla elever nå målen?

Stella är förkyld och hemma från skolan idag. Jag gick själv förbi fritids för att lämna tider inför nästa vecka. ”Bästa vännen” sitter på golvet och bygger med en kamrat. När hon ser mig kommer hon fram och frågar om jag kan ringa till hennes mamma och fråga om hon får följa med hem till Stella. Jag berättar att Stella är sjuk och att vi får ta det en annan dag. Jag är så glad över Stellas kamrater och jag önskar så att den glädjen kunde få lite mer utrymme för just nu känns skolan mycket tung.

Vi har haft möte med lärare, specialpedagog och rektor. Det var sagt att vi skulle titta på åtgärdsprogram, någonting som jag har efterfrågat sedan förskoleklass. Jag räknade med att skolan hade börjat upprätta ett åp som vi tillsammans skulle slutföra och även att vi skulle få ta del av en kartläggning så att vi föräldrar får en större inblick i vad som fungerar och vilka situationer som Stella behöver stöd i. Så blev det inte, istället kom också detta möte att handla om särskolan. Sist vi hade möte i den här formen var inför år 1, då bestämdes det att vi skulle sikta framåt mot en 9-årig utbildning i grundskolan, det här är alltså vårt första möte sedan det bestämdes och frågan tas upp igen. Skolan argumenterar för en särskoleinskrivning. De känner att de inte kan ha samma krav på Stella och vi är överens om att hon inte kommer att nå kunskapskraven. Skolan resonerar att de nu gör anpassningar som ligger mellan särskolan och grundskolans läroplan. Rektorn menar att alla elever ”måste” nå kunskapskraven. Jag tror mer att det handlar om att alla elever måste ges resurser så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt. Många elever når aldrig målen, var fjärde elev går ut med ofullständiga betyg. Det känns som ett bakslag och jag undrar om vi någonsin kommer att få med oss skolan i inkluderingsarbetet.

Varför är jag så negativ till en inskrivning i särskolan? Man kan ju tycka att skolformen borde vara det viktiga och inte vilken kursplan Stella läser efter. Det anser vi också och det är en stor anledning till att vi inte vill skriva in henne i särskolan.

Skolan har inte kunnat ge någonting konkret av vad en särskoleinskrivning skulle innebära för Stella och vi kan inte se något i innehållet av särskolans kursplan som skulle göra Stellas skolgång bättre. Eftersom det finns skillnader i ämnen och timplan så ser vi också att det kan bli problematiskt med inkludering då vi vill att Stella ska följa den övriga klassens arbete så mycket som möjligt.

Skolformen d.v.s. grundskola eller grundsärskola har ingen betydelse för bestämmelser om stöd. Rätt till extra anpassningar och särskilt stöd gäller för både grundskola och grundsärskola och eftersom stödet idag är marginellt så ställer vi oss frågande till om skolan har gjort vad de kan för att Stella ska nå målen. Vi har inte sett några anpassningar av material utöver en nyligen inköpt iPad, och eftersom hon inte har någon resurs så förväntas det att hon ska klara av det mesta av vad övriga elever gör.

Vid en inskrivning i särskolan kan vi inte påverka vilken inriktning som kommunen väljer. De kan när som helst flytta över Stella från grundsärskolan till träningsskolan utan vårt medgivande. Det är också möjligt att rektorn i framtiden inte erbjuder Stella särskola i integrerad form eftersom hon även har förespråkat en fysisk placering i särskolan och inte bara en särskoleinskrivning. I kommunen finns det inte något annat barn som läser efter särskolans läroplan och får sin undervisning i grundskolan, så det finns inte något samarbete mellan de båda skolformerna vilket annars skulle kunna vara ett argument till att byta skolform, om grundskolans lärare kan få handledning och hjälp med materialanpassning från särskolan. Att det inte finns något samarbete betyder ju inte att så kan ske i framtiden, men vår farhåga att fysiskt flytta Stella till särskolan är nu större. Vi har också varit öppna med att grundskolan gärna får ha kontakt och ta hjälp av särskolan även om hon inte läser efter den läroplanen.

Nu är det ju långt kvar till gymnasiet och kanske har vi valt en annan skolform innan dess, men att redan i år 1 ta beslutet att Stella inte kommer att kunna läsa på gymnasienivå känns inte rätt. Elevens slutbetyg från särgrundskolan gör det endast möjligt att söka in till gymnasiesärskola.

Anpassad studiegång känns som ett sista alternativ om det särskilda stödet inte kan anpassas efter Stellas behov och förutsättningar. Vi vill att hon ska vara med på samma lektioner som klasskamraterna så långt som möjligt. Rätt till extra anpassningar och särskilt stöd har hon och det hoppas vi ska räcka så att anpassad studiegång inte blir aktuellt.

Grundsärskolan

7 kap. 5 §

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller i övrigt enligt denna lag.

Fortsättning följer…

Skola | | En kommentar |
Upp