Inkludering i skolan : undervisningsstrategier som fungerar av David Mitchell

Som jag har tagit upp i tidigare inlägg så har särskolan en stark kultur i vårt samhälle och väldigt lite finns skrivet kring elever med kognitiv funktionsnedsättning som går i grundskolan. Internationella studier styrker inkludering även för dessa elever.

Äntligen finns det en bok översatt på svenska som tar upp vad inkluderande undervisning innebär och där elever med kognitiv funktionsnedsättning ses som en naturlig del av klassernas elevuppsättning. Olikheter ses som en tillgång och elever med intellektuell funktionsnedsättning finns med som exempel. Ett exempel är i kap 21 som belyser akustik. Det första ex. är med elever som har Downs syndrom. De är lika självklara som andra exempel med elever som har ex. hörselnedsättning.

Boken är en sammanställning av flera undervisningsstrategier i relation till elever i olika typer av skolsvårigheter.

”I en omfattande tidig undersökning av elever med måttlig-lindrig utvecklingsstörning var användningen av samarbetsinriktade inlärningsmetoder en av de faktorer som associerades med bättre resultat. Man konstaterade att denna strategi gynnade dessa elevers samspel med sina kamrater” (s. 23).

Buckley, S. (2006). Reflections on twenty years of scientific research. Portsmouth: The Down Syndrome Educational Trust.

Andra studier styrker också att elever med lindrig utvecklingsstörning får bättre resultat när de går inkluderade. Undervisningen måste såklart anpassas efter alla individer och det är just vad den här boken belyser. ”För vissa elever med intellektuell funktionsnedsättning måste uppgifter delas upp i mycket små steg och de behöver dessutom hjälp med till exempel egenvård” (s. 27).

Forskning visar att elever i behov av särskilt stöd gynnas både akademiskt och socialt av att gå inkluderade. Gemenskap och positiva förebilder är två viktiga faktorer.

 
 
 
 
Skola | | Kommentera |
Upp