Skillnader i uppnåendemålen mellan grundskolan och särskolan.

Som jag tidigare har skrivit så finns det en stark önsan från skolans sida att skriva in Stella i särskolan. För att vara mer insatt inför kommande möte har jag jämfört uppnåendemålen mellan de olika skolformerna.

Skolans värdegrund, mål att sträva mot (inriktning för skolans arbete) och mål att uppnå (mål som skolan ansvarar för att alla elever ges möjlighet att uppnå) är de tre områdena som läroplanen är uppbyggd kring.

Strävansmålen handlar främst om att utveckla elevens personliga egenskaper och färdigheter i en fortsatt lärprocess och är gemensamma för alla skolformer.

Uppnåendemålen skiljer sig år i formuleringar. Målen för grundskolans elever är fler och innehåller större krav på kunskap och färdigheter.

Formuleringarnas olikheter uttrycker olika synsätt på eleverna i de olika skolformerna. Grundskolan har ett mer kunskapsinriktat synsätt medan särskolan har ett mer omsorgsinriktat synsätt, inte minst genom fokuseringen på elevens brister. Se punkt 1 för särskolans mål: har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar och den sista punkten: har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklings störningen i det dagliga livet.

I grundskolan finns kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen.

Ex. svenska grundskolan: Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Ex. svenska särskolan: Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

Likheter mellan målen är att läsa texter. Skillnader ligger i att analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt förstå och reflektera över olika texter.

Särskolan är mer inriktad på färdighetsträning.

Mål att uppnå i grundskolan

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskolan

Mål att uppnå i särskolan

Dessa mål uttrycker vad eleverna, efter sina individuella förutsättningar, skall ha uppnått när de lämnar särskolan.

Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan

behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift,

har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar,

behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,

efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera,

känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena,

har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den dagliga livsföringen,

har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud,

känner till och förstår grundläggande sammanhang i sin omvärld och så långt möjligt får insikt i grundskolans kunskapsområden och övergripande perspektiv,

har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska kulturarv

har ökat sin förmåga att söka kunskap och veta var man får hjälp att göra det,

har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk,

religion och historia,

har ökade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar individen och kan berika fritiden,

kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans,

kan förstå och använda enklare ord och uttryck på engelska,

har utvecklat förståelse för andra kulturer,

har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud,

kan kommunicera i tal och skrift på engelska,

känner till grunderna för en god hälsa och

känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället,

har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklings störningen i det dagliga livet.

har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra,

 

känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang,

 

har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön,

 

har kunskaper om medier och deras roll,

 

kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande och

 

har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val.

 

(Lpo94 s. 10-11)

Skola | |
#1 - - Linda S:

Tragiskt att det är så viktigt för samhället att våra barn verkligen förstår och nog vet att de är sämre.... så viktigt att det är ett av huvudsyftena med utbildningen.... Förtryck är vad det är!

Svar: Då jag är mer hemma i läroplanen för förskolan och grundskolan som båda har ett relationellt perspektiv där barnets förutsättningar och behov ses i relation till omgivningen och inte som individbundna blev jag väldigt förvånad då jag läste att uppnåendemålen för särskolan fokuserar på elevens brister. Sorgligt!
stellalo.blogg.se

Upp